TARPININKAVIMO SUTARTIS
Vefi.lt

Paskutinį kartą redagavo: 2022.07.21

TARPININKAVIMO SUTARTIS


Sutarties šalys, www.vefi.lt., atstovaujama MARKETING VENTURES OÜ, Harjumaa, Tallinn linn, Pae tn 25-47, 11414, kodas 14589508, valdybos nario Deniso Ungliniko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau Tarpininkas) ir paslaugų apmokėjimų sutartį patvirtinęs asmuo (toliau Klientas), kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau Sutartis):1. Sutarties objektas:

1.1. Šia sutartimi Tarpininkas įsipareigoja tarpininkauti Klientui parduodant Kliento turimą turtą (toliau – Turtas) pagal Kliento nurodymus ir atliekant kitus veiksmus su turtu, susijusius su šios sutarties vykdymu.2. Šalių teisės ir pareigos:


2.1. Tarpininkas įsipareigoja:


2.1.1. Tarpininkauti parduodant Turtą, priklausantį Klientui, vykdant potencialių pirkėjų paiešką, pagal Kliento nurodymus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.


2.1.2. Leisti apžiūrėti Turtą potencialiam pirkėjui tik dalyvaujant Tarpininko atstovui.


2.2. Klientas įsipareigoja:


2.2.1. Sutarties galiojimo metu savarankiškai ir per kitus asmenis nereklamuoti ir neparduoti Turto. Paslaugos teikėjas tarpininkaus parduodant Turtą ir bus vienintelis Turto pardavimo skelbėjas. Kiti brokeriai bei tretieji asmenys nesiims jokių turto pardavimo veiksmų.


2.2.2. Pateikti Tarpininkui informaciją, reikalingą jo funkcijoms, numatytoms sutarties 2.1.1. p., vykdyti;


2.2.3. Jei kitaip nepibrėžta šios sutarties priede, klientas įsipareigoja sumokėti Tarpininkui negrąžinamą 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) avansinį mokestį, kuris padengs Tarpininko išlaidas, reikalingas šios Sutarties įvykdymui.


2.2.4. Tuo atveju, jei Tarpininkas įvykdo šios sutarties 2.1.1. p. nurodytas pareigas ir sutarties priede neapibrėžta kitaip, Klientas įsipareigoja pervesti pinigų sumą, t.y. 5 % nuo pardavimo objekto sutartos kainos (Sutarties objekto sumos), bet ne mažiau nei 2000 Eur ( du tūkstančiai eurų 00 ct), į Tarpininko sąskaitą, esančią Payseroje – per 10 (dešimt) darbo dienų po Tarpininko įsipareigojimų įvykdymo. Jeigu Klientas laiku nesumokės bet kurios pagal Sutartį mokėtinos sumos per 10 (dešimt) dienų po mokėjimo termino pabaigos, jis mokės Tarpininkui 0,1 procentų dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.


2.2.4. Saugoti Tarpininko komercinę paslaptį, kurią sudaro ši Sutartis ir kita informacija, kurią sužino Klientas, ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims. Jei atsiranda poreikis kreiptis į trečiuosius asmenis dėl Sutarties objekto, nedelsiant apie tai pranešti Tarpininkui.3. Konfidencialumas

3.1. Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos, kurią Šalys suteikė viena kitai vykdydamos Sutartį ar susijusios su Sutartimi, taip pat Sutarties turinio konfidencialumą ir be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo neatskleisti tokios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Šie reikalavimai netaikomi informacijai, kuri:


3.1.1. jos atskleidimo metu jau buvo viešai skelbta ar kitokiu būdu viešai prieinama plačiajai visuomenei;


3.1.2. po to, kai ji buvo kitos Šalies atskleista, yra viešai paskelbiama ar tampa viešai prieinama plačiajai visuomenei;


3.1.3. jos atskleidimo metu buvo Šalies dispozicijoje ir nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai gauta iš kitos Šalies;


3.1.4. buvo teisėtai gauta iš trečiosios šalies, kuri šią informaciją įsigijo be kitai Šaliai duoto įsipareigojimo laikyti ją paslaptyje.4. Sutarties objekto (Turto) ypatumai:


4.1. Sutarties objekto (Turto) pardavimas vykdomas, remiantis Jos priedu.5. Sutarties galiojimas:


5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 6 mėnesius.6. Sutarties nutraukimas ir pakeitimas:


6.1. Sutartis gali būti nutraukta pasibaigus sutarties galiojimo terminui, jeigu šalys nesusitaria pratęsti sutarties galiojimo.


6.2. Sutartis yra nutraukiama Klientui atsisakius nuo sutarties, tokiu atveju turi būti atlyginta už visus faktiškai patirtus nuostolius, jei tokie buvo užfiksuoti.


6.3. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik susitarus abiems Šalims ir įregistravus savo susitarimą raštu.


6.4 Jeigu Klientas sudaro Verslo pirkimo ir pardavimo sutartį pasikliaudamas kitų paslaugų teikėjų pagalba arba nepasikliaudamas jokių paslaugų teikėjų pagalba, Paslaugų teikėjui turi būti atlyginta už visus faktiškai patirtus nuostolius. Faktiniais tarpininko nuostoliais laikomas jo darbo laikas, skirtas sutarties sąlygų vykdymui. Laikas finansiškai vertinamas 30 Eurų (trisdešimt eurų, 00 ct) suma už kiekvieną darbo dieną, tačiau neviršijančia sėkmės mokesčio sumos nurodyto 2.2.3. punkte.7. Ginčų sprendimas ir kitos sutarties sąlygos:


7.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties yra sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia.


7.2. Nepavykus pasiekti susitarimo ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


7.3. Sutartis sudaroma elektroniniu egzemplioriumi.


7.4 Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.8. Nuosavybės teisė:


8.1. Pardavimo objekto nuosavybės teisė nurodoma sutarties priede.9. Pranešimai


9.1. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti el.paštu, adresais ar kitais adresais ir, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešima sios sutarties prede.10. Force majeure


10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau – „Nenugalimos jėgos aplinkybės”), pvz. Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.


10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 7 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.


10.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.